آلبومها

سهیل حسنوی – آلبوم بزم حریفان

علی زندوکیلی – رویای بی تکرار

سینا و سحاب علم – آماج

Novak – AGITATION

علی زندوکیلی – یادی به رنگ امروز

بامداد فلاحتی – گوهرافشان

لیلی نامه – داوود آزاد

وحید تاج – باغ بی باران

اشکان کمانگری – بادآباد

وحید تاج – عطار

آرش کامور – اسب و آتش

ایرج رحمانپور – زا